Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

REGULAMIN  REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2021/2022  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

I.     Starając się o przyjęcie do klasy I należy załączyć:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej podpisany przez rodziców/prawnego opiekuna oraz kandydata,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 • 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie),
 • kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydaną przez szkołę podstawową),
 • kartę zdrowia otrzymaną ze szkoły podstawowej (w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do Technikum).

 

II.      Kryteria rekrutacji do 5-letniego Technikum oraz 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia

1.       Wprowadza się system punktowy. Końcowa ilość punktów jest sumą:
a)   punktów uzyskanych po przeliczeniu przez ucznia na egzaminie ósmoklasisty (maksymalnie 100 pkt)

 – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

 – wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

b)   punktów za oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 72 pkt),

c)   punktów za dodatkowe osiągnięcia, świadectwo z wyróżnieniem, wolontariat ( maksymalnie 28 pkt)

 

2. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru z spośród przedmiotów w następujący sposób:

a) z j. polskiego i matematyki za oceny:

celujący          – przyznaje się  35 pkt

bardzo dobry   –                     30 pkt

dobry              –                     25 pkt

dostateczny      –                     15 pkt

dopuszczający   –                     10 pkt

b)  z języka obcego nowożytnego

                celujący          – przyznaje się  30 pkt

bardzo dobry   –                      25 pkt

dobry             –                       20 pkt

dostateczny     –                      10 pkt

                dopuszczający  –                       5 pkt

 

3. W poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych przy przeliczaniu na punkty bierze się pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

Technikum kształcące w zawodzie:

- technik technologii drewna

a/ język polski,
b/ język obcy,(ten, z którego jest lepsza ocena)
c/ matematyka,
d/ fizyka,

- technik ekonomista, technik organizacji turystyki

a/ język polski,
b/ język obcy,(ten, z którego jest lepsza ocena)
c/ matematyka,
d/ geografia,

- technik reklamy, technik fotografii i multimediów

a/ język polski,
b/ język obcy,(ten, z którego jest lepsza ocena)
c/ matematyka,
d/ informatyka,

Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach:
- sprzedawca, tapicer, stolarz, fryzjer,  obuwnik

a/ język polski,
b/ język obcy,(ten, z którego jest lepsza ocena)
c/ matematyka,
d/ technika,
 

4. Ustala się następującą punktację za poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych:                                                       

                celujący         – przyznaje się   18 pkt

bardzo dobry  –                       17 pkt

dobry              –                      14 pkt

dostateczny    –                         8 pkt

                dopuszczający–                          2 pkt

 

5.   Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punków w tym:

 a)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

b)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

c)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytułu finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

d)     za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt

e)     za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 5a- 5d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym – 3 pkt
 • wojewódzkim – 2 pkt
 • powiatowym – 1 pkt          

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

6.  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej ( środowisko szkolne, wolontariat) – 3 pkt

7.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

9. Kandydaci do Technikum zostaną przyjęci w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

Warunkiem koniecznym przyjęcia do Technikum jest dostarczenie zaświadczenia z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

10. W przypadku, gdy kandydaci nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, ze względu na brak miejsc, mogą podjąć naukę w innym typie szkoły w Zespole Szkół.

11. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

III. Kandydaci do 3–letniej Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmowani będą na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, świadectwa egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz według kryteriów rekrutacyjnych pkt II Regulaminu Rekrutacji w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

IV. Terminarz rekrutacji:
 
a)   od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 1500 – złożenie wniosku wraz z dokumentami ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna),
b)   od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

c)     do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,

d)     22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

e)     do 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkoły kształcącej w danym zawodzie,

f)      do 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godziny 1500  potwierdzenie przez rodzica kandydata /kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
       podjęcia praktycznej nauki zawodu*,
 • karty zdrowia w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do Technikum (otrzymaną ze szkoły podstawowej)
 • karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydaną przez szkołę podstawową),
 • 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie),

*     W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

g)   2 sierpnia 2021 r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

h)  2 sierpnia 2021 r.  – poinformowanie przez Dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

V. Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 1. od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. – złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) wraz z dokumentami,
 2. 5 sierpnia  2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
 3. 16 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranych oddziałów klas pierwszych,
 4. od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkoły kształcącej w danym zawodzie,
 5. od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata /kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, karty zdrowia w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do Technikum (otrzymaną ze szkoły podstawowej), karty informacyjnej potwierdzającej przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydaną przez szkołę podstawową), 2 zdjęcia (czytelnie podpisane na odwrocie),
 6. 23 sierpnia 2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 7. 23 sierpnia 2021 r. – poinformowanie przez Dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole,
 8. 24 sierpnia 2021 r. - opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych,
 9. 26 sierpnia 2021 r. – możliwość wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 10. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 11. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia- wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 12. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły- dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 
Dodatkowe informacje:

1.       W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.       Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 


Do pobrania:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (wersja *.pdf)

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 (dokument *.pdf)