Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Egzamin maturalny

Wykaz tematów do wewnętrznej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015

Loading ...

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny


1. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2011/2012 z języka obcego nowożytnego  

Opis egzaminu

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla języka obcego nowożytnego odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu.

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej nie określa się poziomu.

2. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2011/2012 z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

Opis egzaminu

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości obowiązkowo przystępują do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
    1. język polski – część pisemna (poziom podstawowy) oraz część ustna (nie określa się poziomu egzaminu)
    2. matematyka – część pisemna (poziom podstawowy)
    3. wybrany język obcy nowożytny – część pisemna oraz część ustna.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, w tym z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania na poziomie dwujęzycznym. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym są dostępne w odpowiednim informatorze maturalnym.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, historii, geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania.

Na odrębnych zasadach absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim mają prawo ubiegać się o uzyskanie zaświadczenia władz francuskich o poziomie znajomości języka francuskiego, natomiast absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim mają prawo ubiegać się o uzyskanie hiszpańskiego Título de Bachiller.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym sprawdza ogólną kompetencję komunikacyjną absolwentów w zakresie wybranego języka obcego na poziomie wysoko zaawansowanym. W tym celu sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych.3. Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym (język polski, języki obce nowożytne, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język białoruski, język litewski, język ukraiński, język kaszubski, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia) http://www.cke.edu.pl/images/stories/Aneks_inf_mat/Aneksy_2010/aneks_2010.pdf

4. Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki (zdawanej jako przedmiot obowiązkowy)

Struktura i forma egzaminu

Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.
    1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym.     Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność     ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres     wymagań dla poziomu podstawowego.

    2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym.     Egzamin     trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych.     Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku     do lat ubiegłych.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego
    Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:
        1. grupa – zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których             tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 - 1. Zdający udziela odpowiedzi,             zaznaczając je na karcie odpowiedzi.

        2. grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.

        3. grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych
    1. Zadania otwarte w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają i oceniają egzaminatorzy powołani przez dyrektora okręgowej     komisji egzaminacyjnej.

    2. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.

    3. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na:
        • poprawność merytoryczną rozwiązań,
        • kompletność prezentacji rozwiązań zadań – wykonanie cząstkowych obliczeń i przedstawienie sposobu rozumowania.

    4. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze, nawet poprawne, nie     mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu.
   
    5. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (jedno prawidłowe, inne błędne), to egzaminator nie przyznaje     punktów.

    6. Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w schemacie punktowania,     przyznaje się maksymalną liczbę punktów.

    7. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.
       
    8. Zdający zdał egzamin maturalny z matematyki, jeżeli otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za     rozwiązanie zadań z arkusza dla poziomu podstawowego.

    9. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.


5. Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z języka polskiego (zdawanego jako przedmiot obowiązkowy)

Struktura i forma egzaminu

Egzamin maturalny z języka polskiego składa się z dwóch części:
    a) ustnej – zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
    b) pisemnej – zdawanej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych     okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:
    a) wypowiedzi zdającego na wybrany temat,
    b) rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej tematu prezentacji i bibliografii.
Pisemna część egzaminu składa się z dwóch części:
    a) egzaminu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu,
    b) egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

Szczegółowy opis ustnej części egzaminu

Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut) i sprawdza przede wszystkim umiejętność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

1) Przygotowanie do egzaminu:
    a) nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniowi na początku nauki w klasie maturalnej szkolną listę tematów,
    b) z listy zaproponowanych tematów uczeń wybiera jeden i określa sposób jego realizacji oraz zakres materiału służącego do     opracowania tematu,
    c) liczba tematów przygotowanych w szkole przez nauczycieli języka polskiego powinna być taka, by zapewniała uczniom     możliwość wyboru – jeden temat może być wybrany przez kilku uczniów,
    d) uczeń klasy przedmaturalnej, w terminie ustalonym przez szkołę, może zgłosić temat własny, wynikający z pozaszkolnych     zainteresowań. Temat może być umieszczony na liście, jeśli uzyska akceptację zespołu nauczycieli polonistów redagujących     szkolną listę tematów.
    e) materiały pomocnicze, które uczeń może wykorzystać podczas egzaminu, to np.: wykonany przez siebie film, nagranie     wywiadu lub wypowiedzi, fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie,     nagrania muzyczne; zdający może także korzystać z planu prezentacji, zgodnego z wzorem zamieszczonym na następnej     stronie Informatora,

Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu. Dokument nie może przekraczać 1 str. formatu A4.
Imię i nazwisko

    TEMAT
I. Literatura podmiotu
II. Literatura przedmiotu
III. Ramowy plan wypowiedzi
    1. Określenie problemu
    2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
    3. Wnioski
IV. Materiały pomocnicze
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................                     Podpis zdającego

2) Egzamin:
    a) w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie     przygotowanych materiałów pomocniczych,
    b) w części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi,     umiejętność uzasadniania własnego stanowiska, egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i     bibliografii; zadane pytania odnotowują w protokole egzaminu,
    c) w obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia: sprawność oraz poprawność     językową. Nie ocenia się oddzielnie języka prezentacji i języka rozmowy. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy, nie uzyskuje     punktów za język.
    d) rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się po wygłoszonej prezentacji.

3) Zasady oceniania ustnej części egzaminu
Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju. W ustnej części egzaminu ocenie podlegają: prezentacja tematu (zawartość merytoryczna i kompozycja wypowiedzi), rozmowa o problemach związanych z prezentowanym zagadnieniem i sprawność językowa w obu częściach egzaminu.

Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w następującym układzie:
    • za prezentację tematu: 5 pkt. (3 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję) – 25% ogólnej punktacji,
    • za rozmowę: 7 pkt. – 35% ogólnej punktacji,
    • za język: 8 pkt. (oceniany w obu częściach egzaminu) – 40% ogólnej punktacji.

Ustną część egzaminu ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny według kryteriów załączonych na następnej stronie.

Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej
Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Szczegółowy opis pisemnej części egzaminu

Pisemna część egzaminu na obu poziomach sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny. Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający ma 170 minut, a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

Poziom podstawowy
Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
    a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
    b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
    a) tekst (do 1000 słów),
    b) test (10-16 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie odpowiedzi.
Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
    a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
    b) przejrzyście skonstruowany,
    c) napisany staranną polszczyzną,
    d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
    a) poziomu znaczeń, czyli:
        • rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z         kontekstu, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
        • rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania informacji, selekcjonowania informacji,                 hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw,
        • rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz umiejętności wnioskowania;
    b) poziomu struktury, czyli:
        • kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej,
        • odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczyno-woskutkowego, wskazywania, np.: tezy, hipotezy,             argumentów, kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami i częściami tekstu,
        • rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora (sygnalizujących             wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej
        w poprzednim akapicie);
    c) poziomu komunikacji, czyli:
        • genezy tekstu,
        • rozpoznawania nadawcy,
        • dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
        • adresata i sposobu oddziaływania na niego,
        • dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.

Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
    a) 2 tematy wypracowania do wyboru,
    b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.


Poziom rozszerzony
Arkusz na poziomie rozszerzonym składa się z dwóch części:
    a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
    b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.
Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
    a) tekst (do 1000 słów),
    b) test (do 10 zadań otwartych i/lub zamkniętych) z miejscami na wpisanie odpowiedzi.
Tekst (jeden lub kilka) służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
    a) publicystyczny, popularnonaukowy, naukowy,
    b) przejrzyście skonstruowany,
    c) napisany staranną polszczyzną,
    d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.
Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
    a) poziomu znaczeń, czyli:
        • rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z         kontekstu, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów – kluczy,
        • rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania informacji, selekcjonowania informacji,                 hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw,
        • rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz umiejętności wnioskowania;
    b) poziomu struktury, czyli:
        • kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej,
        • odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowo skutkowego, wskazywania, np.: tezy, hipotezy,             argumentów, kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami i częściami tekstu,
        • rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora (sygnalizujących             wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej w                 poprzednim akapicie);
    c) poziomu komunikacji, czyli:
        • genezy tekstu,
        • rozpoznawania nadawcy,
        • dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
        • adresata i sposobu oddziaływania na niego,
        • dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.


Linki:

  • Centralna komisja egzaminacyjna

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=com_frontpage&;Itemid=1

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/biologia_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z chemii

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/chemia_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z fizyki i astronomii

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/fizyka_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z geografii

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/geografia_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z historii

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/historia_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/wos_a.pdf

  • Informatory o egzaminie maturalnym z matematyki

            http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/matematyka_a.pdf

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Egzamin maturalny