Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe zakończone wielkim sukcesem!

sukcesEgzaminy zawodowe w technikach odbywają się w czerwcu. Składają się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Kto je zda, otrzymuje tytuł technika. Nasza szkoła jest bardzo dumna ze swoich uczniów i ich wspaniałych wyników. Podobnie jak w latach ubiegłych i ten rok potwierdził, że wyniki z egzaminów zawodowych są bardzo wysokie. Dyplom i tytuł technika uzyskało 100 proc. absolwentów Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Czytaj więcej: Egzaminy zawodowe zakończone wielkim sukcesem!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy


1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany 
egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Egzamin zawodowy zastępuje dotychczasowy egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego.

3.  
Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów

 • zasadniczych szkół zawodowych 
 • techników
 • techników uzupełniających
 • szkół policealnych

4. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego– w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

5.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

6.  
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

7. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej CKE, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż na rok przed terminem egzaminu zawodowego.

8. Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

9. Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

10. Egzamin zawodowy składa się z 
dwóch etapów:

 • etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
 • etapu praktycznego

11.  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
    1) 
z etapu pisemnego:
            - 
z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
            - 
z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
    2) 
z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

12.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.

13. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje 
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

14. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się 
Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem, posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. 


Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Etap pisemny egzaminu zawodowego


1. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: 
       - 
w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, 
       - 
w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

2. Etap pisemny przeprowadzany jest 
w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

3. Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub  placówki.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje członków tego zespołu i może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Spośród członków tego zespołu powołuje 
zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących. 

5. W skład 
zespołu nadzorującego przebieg etapu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

6. Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 
120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 

7. 
Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.


Etap praktyczny egzaminu zawodowego


1. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

2. Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w 
ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej: 

 • szkoła
 • placówka kształcenia praktycznego
 • placówka kształcenia ustawicznego
 • upoważniony pracodawca. 

 


3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

4. Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada 
kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest:

 • dyrektor upoważnionej szkoły
 • dyrektor upoważnionej placówki
 • upoważniony pracodawca albo wskazany przez niego pracownik (upoważniony przez okręgową komisję egzaminacyjną).

5. Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 

6. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od egzaminu dla absolwentów techników (oraz techników uzupełniających i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż zasadnicze szkoły zawodowe).

 
Linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna  http://www.cke.edu.pl/index.php?option=com_frontpage&

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach w których kształcenie odbywa się w technikach  http://www.bip.cke.edu.pl/?cid=140

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych http://www.bip.cke.edu.pl/?cid=141

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Egzaminy zawodowe