Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Rola pedagoga w szkole

Pedagog szkolny uzupełnia działalność dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli i wychowawców klas. Nasze zadania dotyczą zagrożenia patologią, profilaktyki dzieci i młodzieży, potrzeb uczniów i zjawiska niedostosowania społecznego. Działania pedagoga  są zawsze zindywidualizowane i dostosowane do specyfiki środowiska, z jakiego wywodzi się dany uczeń i problemów, które go dotykają.
Pedagog jest pośrednikiem pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami i z tego względu musi być komunikatywny oraz empatyczny, oraz posiadać umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Diagnozujemy indywidualne potrzeby opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz szukamy przyczyn niepowodzeń szkolnych i niedostosowania społecznego. Interweniujemy w sytuacjach kryzysowych, takich jak agresja, wandalizm, wulgarność i inne nagłe przypadki w klasie. Nasze działania mają na celu wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami dnia codziennego. W  zakresie naszej uwagi znajdują się nie tylko dzieci trudne, ale także te nad wyraz zdolne, bowiem praca z uczniem zdolnym również wymaga indywidualnego traktowania.
Współpracujemy również z rodzicami uczniów oraz nauczycielami, oferując im profesjonalne poradnictwo w zakresie opieki i wychowania. Udzielamy rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomagamy tych rodziców, którzy wykazują niewydolność wychowawczą. Organizujemy pomoc materialną dla uczniów z rodzin mających problemy finansowe. Do tego obszaru w głównej mierze zalicza się dofinansowanie zakupu podręczników oraz wskazujemy możliwości uzyskania stypendium socjalnego lub stypendium dla osób osiągających najlepsze wyniki w nauce i konkursach..
Zachęcamy uczniów do pracy w wolontariacie. Posiadamy znaczne osiągnięcia w tej dziedzinie.

Jesteś tutaj: Start Szkoła Informacje o szkole Pedagog